Požičaná planéta pre školy

Pre školy

Úlohou školy je pripraviť nastupujúcu generáciu tak, aby sa dokázala uplatniť. Aby absolventi dokázali podľa svojich schopností vykonávať prácu, ktorá prinesie spoločenský prospech a vďaka tomu mohli prežiť plnohodnotný život. Škola by mala tiež naučiť to, čo plnohodnotný život vlastne je. Že sa nemeria iba množstvom peňazí a nazhromaždených hmotných statkov. Veď ľudia žili plnohodnotný život dávno pred tým, ako peniaze vymysleli. Aj bez peňazí zažívali lásku, tešili sa z detí a z každodenných drobných radostí. Ak škola rozvinie u svojich žiakov, či študentov schopnosť riadiť, ovplyvňovať či vykonávať viac, či menej zložité procesy a oni budú pri tom úspešní a zarobia pri tom peniaze, to samozrejme nie je na škodu.

Dobrá škola a dobrý vzdelávací systém by však mali naučiť tiež to, kam smeruje vývoj našej civilizácie a čo pre svoj rozvoj a svoje prežitie bytostne potrebuje. Mala by dokázať nielen naučiť, ale tiež zmeniť postoje a konanie svojich absolventov tak, aby sa rozhodujúcim kritériom ľudského snaženia stala ochrana života. A to nie len života ľudského.

Pre pedagógov.

Vykonávate najdôležitejšiu prácu. Formujete myslenie a postoje mladých ľudí. Od Vašej práce závisí osud človeka, spoločnosti, civilizácie a v konečnom dôsledku celej našej planéty. Je Vaším poslaním, posunúť ľudstvo dopredu. Vychovať novú generáciu ľudí, rozumnejších od nás, ktorí si budú uvedomovať, že naše poznanie máme využiť v prospech všetkých. Vychovať ľudí mentálne vyspelejších, ktorí dokážu využívať technický a informačný pokrok lepšie ako my a bez toho, aby ďalej ohrozovali existenciu budúcich generácií. Je to nesmierne ťažká úloha, ale bez jej splnenia má ľudstvo v súčasnej podobe sotva šancu na prežitie.

Pre žiakov a študentov.

Vy ste nádejou. Musíme si priznať, že my, Vaši rodičia sme to nedokázali. Dosiahli sme síce úžasný technický pokrok, ale pri jeho využívaní sme ľudsky zlyhali. Dôsledkom je, že život na našej planéte vymiera a vyhliadky na prežitie našej civilizácie sú stále horšie. Teraz všetko závisí od Vás. Čakajú Vás ťažké rozhodnutia a je dôležité, aby ste sa na ne zodpovedne pripravili.

Nie je Vašou úlohou zmeniť svet. Vašou úlohou je zmeniť samých seba. Aby ste ten úžasný dar, ktorým je život okolo nás, zachovali aspoň v takej podobe, v akej Vám ho my odovzdáme. Aby ste dosiahli, že kvalita ľudského života už nebude meraná nazhromaždenými hmotnými statkami, ale v prvom rade kvalitou životného prostredia.

Požičaná planéta pre školy.

Posilnenie environmentálnej výchovy je nesmierne dôležitý proces. Je vyústením poznania, čo naša súčasná civilizácia najviac potrebuje na to, aby prekonala obrovskú priepasť medzi dosiahnutým technickým pokrokom a mentálnym vývojom ľudí. Práve preto je tak dôležité, vštepovať našim deťom úctu k životnému prostrediu a k životu všeobecne.

„Požičaná planéta“ vo svojom súhrne predstavuje komplexnú, modernú, učebnú pomôcku, ktorá prináša prostredníctvom atraktívnych filmových scén a príbehov pohľad na jednotlivé aspekty trvalo udržateľného rozvoja a ochrany životného prostredia. Má ambíciu prispieť k naplneniu cieľov prioritného okruhu Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj, ktorým je vzdelávanie pre TUR a environmentálnej výchove všeobecne, nadviazať pri tom na informatizáciu škôl a využiť vo výchovno-vzdelávacom procese film, ale tiež text prepojený s digitálnym svetom pomocou QR kódov. Aby sme proces implementácie čo najviac uľahčili, tvoríme v spolupráci s odborníkmi Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre ku každej časti projektu „Odborné metodické príručky pre pedagogickú prax“. Pedagógovia v nich nájdu metodiku vyučovania, navrhnuté aktivity, pracovné listy a množstvo odborných rád, ako tému podať tak, aby ju žiaci a študenti pochopili a dokázali v sebe budovať postoje v súlade s cieľmi environmentálnej výchovy na danom stupni výchovno-vzdelávacieho procesu. Práve to je ambíciu tvorcov projektu „Požičaná planéta“. Odovzdať dlhoročné skúsenosti z priameho kontaktu s vodným prostredím, odhaľovať negatívne dopady ľudskej činnosti, nastoľovať otázky a hľadať východiská a pomôcť ich uplatniť pri výchove a vzdelávaní.

Pilotný projekt „Požičaná planéta pre školy“

Sme v štádiu realizácie. Máme hotových osem filmov, prvú publikáciu „Požičaná planéta I.“ a dopracovávame "Odbornú metodickú príručku pre pedagogickú prax Požičaná planéta I:" . Vhodnosť filmov a tém pre jednotlivé stupne vzdelávania sme overili v rámci "pilotného projektu". Mali sme možnosť sa presvedčiť o zájme žiakov a odmenou nám sú slová uznania od pedagógov. V princípe sme pripravení na spustenie projektu. Napriek tomu máme stále záujem o spoluprácu so základnými i strednými školami, aby sme získali aj pre ďalšie časti projektu dostatok poznatkov, ako žiaci a študenti vnímajú jednotlivé filmy, ako prijímajú jednotlivé aspekty trvalej udržateľnosti, ako dokážu rozdiskutovať tému a hľadať analogické javy vo svojom okolí.

Do pilotného projektu sa zapojili:

ZŠ Kniežaťa Pribinu, Nitra

ZŠ Levická 903, Vráble

ZŠ Mojmírova 2, Zlaté Moravce

ZŠ kráľa Svätopluka, Nitra

Súkromná základná škola Bakomi, Banská Štiavnica

ZŠ Školská ul. 493/3, Poltár

ZŠ Ul. Slobody 2, Poltár

ZŠ Štúrová 219/70. Kokava nad Rimavicou

ZŠ Školská 1699/23, Močenok

Cambridge International School, Bratislava

 

 

 

© 2011-2018 dive2000.eu - všetky práva vyhradené.