Požičaná planéta pre školy

Pre školy

Úlohou školy je pripraviť nastupujúcu generáciu tak, aby sa dokázala uplatniť. Aby absolventi dokázali podľa svojich schopností vykonávať prácu, ktorá prinesie spoločenský prospech a vďaka tomu mohli prežiť plnohodnotný život. Škola by mala tiež naučiť to, čo plnohodnotný život vlastne je. Že sa nemeria iba množstvom peňazí a nazhromaždených hmotných statkov. Veď ľudia žili plnohodnotný život dávno pred tým, ako peniaze vymysleli. Aj bez peňazí zažívali lásku, tešili sa z detí a z každodenných drobných radostí. Ak škola rozvinie u svojich žiakov, či študentov schopnosť riadiť, ovplyvňovať či vykonávať viac, či menej zložité procesy a oni budú pri tom úspešní a zarobia pri tom peniaze, to samozrejme nie je na škodu.

Dobrá škola a dobrý vzdelávací systém by však mali naučiť tiež to, kam smeruje vývoj našej civilizácie a čo pre svoj rozvoj a svoje prežitie bytostne potrebuje. Mala by dokázať nielen naučiť, ale tiež zmeniť postoje a konanie svojich absolventov tak, aby sa rozhodujúcim kritériom ľudského snaženia stala ochrana života. A to nie len života ľudského.

Pre pedagógov.

Vykonávate najdôležitejšiu prácu. Formujete myslenie a postoje mladých ľudí. Od Vašej práce závisí osud človeka, spoločnosti, civilizácie a v konečnom dôsledku celej našej planéty. Je Vaším poslaním, posunúť ľudstvo dopredu. Vychovať novú generáciu ľudí, rozumnejších od nás, ktorí si budú uvedomovať, že naše poznanie máme využiť v prospech všetkých. Vychovať ľudí mentálne vyspelejších, ktorí dokážu využívať technický a informačný pokrok lepšie ako my a bez toho, aby ďalej ohrozovali existenciu budúcich generácií. Je to nesmierne ťažká úloha, ale bez jej splnenia má naša civilizácia sotva šancu na prežitie.

Pre žiakov a študentov.

Vy ste nádejou. My, Vaši rodičia, si  bohužiaľ musíme priznať, že sme to nedokázali. Dosiahli sme síce úžasný technický pokrok, ale pri jeho využívaní sme ľudsky zlyhali. Nedokázali sme pred nami samými, ochrániť našu planétu. Dôsledkom je, že život na našej planéte vymiera a my Vám zanecháme obrovský ekologický dlh. Všetko závisí od Vás. Čakajú Vás ťažké rozhodnutia a Vy musíte pochopiť, čo znamenajú tri, vcelku zložité, slová. Trvalo udržateľný rozvoj. Pomenovali sme tak spôsob žitia a konania nás ľudí, ktorý dá nádej nielen budúcim generáciám, ale aj všetkému životu na našej planéte. Nie je Vašou úlohou zmeniť svet. Vašou úlohou je zmeniť samých seba. Aby ste ten úžasný dar, ktorým je život okolo nás, zachovali aspoň v takej podobe, v akej Vám ho my odovzdáme. Aby ste si osvojili trvalo udržeteľný spôsob života a aby ste dosiahli, že jeho kvalita už nebude meraná nazhromaždenými hmotnými statkami, ale v prvom rade kvalitou životného prostredia.

Požičaná planéta pre školy.

Keď boli pred 25 rokmi na konferencii OSN v Rio de Janeiro prvý krát prijaté myšlienky TUR, zdalo, že už bude všetko jednoduché. Bohužiaľ, urobili sme chybu v tom, že sme začali stavať dom bez základov, že sme sa pokúsili realizovať TUR bez získania všeobecnej podpory a bez dôrazu na vzdelávanie. Dôsledkom je, že naša Zem sa za štvrťstoročie, ktoré uplynulo od Ria zásadne zmenila a negatívny vplyv našej civilizácie na prírodné ekosystémy sa dramaticky prehĺbil.  Môžeme iba privítať, že OSN v roku 2015 prijala program "Agenda 2030 pre TUR". Je vyústením poznania, čo naša súčasná civilizácia najviac potrebuje na to, aby prekonala obrovskú priepasť medzi dosiahnutým technickým pokrokom a mentálnym vývojom ľudí. Potrebujeme zmeniť postoje a konanie ľudí. Musíme začať od osvety a vzdelávania a vštepovať našim deťom úctu k životnému prostrediu a k životu všeobecne.

„Požičaná planéta“ vo svojom súhrne predstavuje komplexnú, modernú, učebnú pomôcku, ktorá zrozumiteľnou formou približuje, prostredníctvom atraktívnych filmových scén, živočíchov a príbehov, jednotlivé aspekty trvalo udržateľného rozvoja a ochrany životného prostredia. Má ambíciu prispieť k naplneniu cieľov prioritného okruhu Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj, ktorým je vzdelávanie pre TUR a environmentálnej výchove všeobecne, nadviazať pri tom na informatizáciu škôl a využiť vo výchovno-vzdelávacom procese film, ale tiež text prepojený pomocou QR kódov na množstvo ďalších informácií.

Projekt tvoria 4 multimediálne diela, t.j. 4 publikácia a ku každej z nich 4 dokumentárne filmy, ktoré analyzujú jednotlivé aspekty TUR. samostatnými časťami projektu sú dlhometrážne dokumenty "Vek smetí" a "5 minút do konca". Aby sme proces implementácie čo najviac uľahčili, je našim zámerom pripraviť v spolupráci s odborníkmi Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a pedagógmi základných škôl, ktoré sa zapojili do pilotného projektu "Požičaná planéta pre školy", ku každej časti projektu „Odborné metodické príručky pre pedagogickú prax“. Pedagógovia v nich nájdu metodiku vyučovania, navrhnuté aktivity, pracovné listy a množstvo odborných rád, ako tému podať tak, aby ju žiaci a študenti nielen pochopili, ale dokázali v meniť a formovať postoje v súlade s cieľmi environmentálnej výchovy na danom stupni výchovno-vzdelávacieho procesu. Práve to je ambíciu tvorcov projektu „Požičaná planéta“. Odovzdať dlhoročné skúsenosti z priameho kontaktu s prírodnými ekosystémami, odhaľovať negatívne dopady ľudskej činnosti, nastoľovať otázky a hľadať východiská a pomôcť ich uplatniť pri výchove a vzdelávaní.

Pilotný projekt „Požičaná planéta pre školy“

Sme v štádiu realizácie. Máme hotových osem filmov, ktorých vhodnosť pre jednotlivé stupne vzdelávania sme overili v rámci "pilotného projektu". Mali sme možnosť sa presvedčiť o zájme žiakov a odmenou sú nám slová uznania od pedagógov. Dokončujeme publikáciu „Požičaná planéta I.“ a pripravujeme "Odbornú metodickú príručku pre pedagogickú prax Požičaná planéta I.", do jej tvorby zapájame expetrov z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a pedagógov z vybraných škôl.  Máme stále záujem o spoluprácu so základnými i strednými školami, aby sme získali aj pre ďalšie časti projektu dostatok poznatkov, ako žiaci a študenti vnímajú jednotlivé filmy, ako prijímajú jednotlivé témy trvalej udržateľnosti, ako ich dokážu vnímať a rozdiskutovať a najmä hľadať analogické javy vo svojom okolí. Máme záujem o zapojenie čo najväčšieho počtu škôl a pedagógov do procesu tvorby a testovania výstupov projektu.

Do pilotného projektu sa zapojili:

ZŠ Kniežaťa Pribinu, Nitra

ZŠ Levická 903, Vráble

ZŠ Mojmírova 2, Zlaté Moravce

ZŠ kráľa Svätopluka, Nitra

Súkromná základná škola Bakomi, Banská Štiavnica

ZŠ Školská ul. 493/3, Poltár

ZŠ Ul. Slobody 2, Poltár

ZŠ Štúrová 219/70. Kokava nad Rimavicou

ZŠ Školská 1699/23, Močenok

Cambridge International School, Bratislava

ZŠ Mlynská ul., Senec

ZŠ Škultétyho ul., Nitra

ZŠ Ladislava Balleka, Šahy

ZŠ Jelenecká 72, Nitrianske Hrnčiarovce

ZŠ Gejzu Dusíka, Galanta

ZŠ Nám. arm. gen. L. Svobodu, Bardejov

ZŠ Komenského ul., Poprad

 

 

 

© 2011-2019 dive2000.eu - všetky práva vyhradené.