O projekte Požičaná planéta

Najdôležitejšou úlohou našej civilizácie je zabezpečiť svoj rozvoj tak, aby bol trvalo udržateľný. Aby sme súčasne s ním dokázali reálne chrániť životné prostredie a biodiverzitu. Táto úloha je o to ťažšia, že jej naplnenie si vyžaduje zmenu postojov ľudí. To môžeme dosiahnuť iba tak, že im dokážeme zrozumiteľným spôsobom vysvetliť, ako žiť život tak, aby sme neohrozovali existenciu budúcich generácií.

Jedna stará múdrosť vraví: „Našu planétu sme nezdedili od našich otcov, požičali sme si ju od našich detí.“ Bohužiaľ, musíme si priznať, že touto múdrosťou sa neriadime a naše deti nezmyselne okrádame. Naša civilizácia dosiahla úžasný technický a informačný pokrok, ale priepastne za ním zaostáva mentálny vývoj ľudí. Práve to je príčinou, že technický pokrok sa stal zbraňou, pomocou ktorej sú prírodné zdroje a ekosystémy devastované tak, že nie sú schopné obnovy. Práve preto prijala OSN pred dvadsiatimi piatimi rokmi na konferencii v Rio de Janeiro deklaráciu o trvalo udržateľnom rozvoji (TUR). Zjednotená Európa prijala TUR ako svoju horizontálnu prioritu. Tým uznala, že nič nie je dôležitejšie, ako zabezpečiť „taký spôsob rozvoja ľudskej spoločnosti, ktorý dáva do súladu hospodársky a spoločenský pokrok s plnohodnotným zachovaním životného prostredia“. Aj napriek množstvu prijatých opatrení môžeme iba konštatovať, že sme tých 25 rokov premárnili. Negatívny vplyv našej civilizácie na prírodné ekosystémy sa neustále prehlbuje a naša Zem sa za štvrťstoročie, ktoré uplynulo od konferencie v Riu, zásadne zmenila. Zaniklo obrovské množstvo prírodných ekosystémov a vyhynuli ďalšie živočíšne druhy, v oceánoch vznikajú nové kontinenty z ľudského odpadu, ktorý sústreďujú morské prúdy a ktoré sú už veľké ako Nemecko, Francúzsko a Španielsko spolu. Naďalej príliš všetkým plytváme, veď len na Slovensku končí ročne v odpadkoch 178 kilogramov potravín na každého obyvateľa a naďalej tvoríme obrovský ekologický dlh. Ospravedlňujeme drancovanie a devastovanie prírodných ekosystémov pomýlenými kritériami kvality života, alebo sa vzájomne klameme a presviedčame samých seba, že to nie je až také zlé. Lenže ono je to oveľa horšie! Väčšinu našej planéty tvorí voda a práve voda nám dnes nastavuje zrkadlo. 

Tieto fotografie zobrazujú to isté miesto. Koralovú homolu na útese Ras Mohammed v Červenom mori. Ich vznik delí pätnásť rokov. Tak krátka doba stačila na to, aby boli zničené útesy, ktoré sa vyvíjali pätnásť tisíc rokov. Tieto obrázky sú typickou ukážkou toho, ako sa v súčasnosti menia vodné ekosystémy. Rovnaký obraz skazy vidia aj návštevníci iných kútov sveta. Austrália, Maldivy, Thajsko ... mohol by som vymenovať desiatky krajín a mohol by som písať o mnohých živočíšnych druhoch, či populáciách živočíchov, ktoré sú na pokraji vyhynytia, alebo už vyhynuli.

„Svet ticha“ sme našťastie ešte celkom neovládli, ale práve vodné ekosystémy nám v plnej nahote ukazujú, že pri realizácii politiky TUR sme urobili obrovské chyby. Najväčšou bolo to, že sme nezačali výchovou a osvetou. Našťastie sú ľudia, ktorí si to uvedomujú a OSN prijala v septembri 2015 dokument "Agenda 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj", v ktorom sa zásadný dôraz kladie práve na vzdelávanie a osvetu k TUR. Pretože nie je možné realizovať politiku TUR bez všeobecnej podpory obyvateľstva. Bez výchovy, vzdelávania a osvety najmä mladej generácie.

To je aj zmyslom projektu „Požičaná planéta“, ktorý vzniká na základe dvadsať ročného dokumentovania vodných ekosystémov. Vodu sme si zvolili zámerne, pretože voda je na jednej strane veľmi atraktívne prostredie a zobrazenie vodných ekosystémov a živočíchov púta pozornosť najmä mladých divákov a čitateľov, na druhej strane sa autori opierajú o skutočnosť, že ľudia menia súš už tisícročia a tieto zmeny sa stali samozrejmou súčasťou nášho života natoľko, že už nedokážeme rozlíšiť, čo je dobré a čo je zlé. Vodné ekosystémy zasiahli zmeny vyvolané ľudskými vplyvmi až v posledných desaťročiach a sú mimoriadne drastické a dramaticky rýchle. Bohužiaľ, sú veľmi vhodným príkladom pre objasňovanie jednotlivých aspektov TUR.

„Požičaná planéta“ je unikátny, autorský, slovenský projekt, ktorý agreguje dokumentárny film a písaný text do multimediálneho diela a prináša komplexný a najmä zrozumiteľný pohľad na problematiku TUR. Pozostáva zo šestnásť 26 minútových a dvoch dlhometrážnych dokumentov a štyroch multimediálnych diel (Vždy jedna publikácia a štyri filmy.  Dlhometrážne filmy „Vek smetí“ a „5 minút do konca“ budú samostatnými výstupmi projektu). Projekt odhaľuje a objasňuje negatívne dôsledky vplyvu súčasnej ľudskej civilizácie na prírodné ekosystémy a prostredníctvom filmového dokumentu a písaného slova nastoľuje jednotlivé aspekty TUR ako: ochrana prírody, kvalita života, spätosť ľudí s prírodou, svetové prírodné dedičstvo, biodiverzita, konzumný spôsob života, rast spotreby, zneužívanie technického pokroku, odpad a jeho vplyv na životné prostredie, znečisťovanie a otepľovanie ovzdušia a oceánov a pod. Odhaľuje príčiny negatívnych vplyvov na ekosystémy a pomáha divákovi a čitateľovi zamyslieť sa nad individuálnou zodpovednosťou jednotlivca za ich vznik.

Základnými cieľmi projektu sú:

-       výchova a vzdelávanie  k trvalo udržateľnému rozvoju (TUR) a ochrane životného prostredia na všetkých stupňoch výchovno-vzdelávacieho procesu

-       informovanie, osveta a získavanie podpory obyvateľstva pre politiku TUR.

V konečnom dôsledku je cieľom projektu prispieť k zmene postojov ľudí tak, aby ich konanie bolo v súlade s udržateľným rozvojom našej civilizácie. Aby sa TUR a ochrana životného prostredia stali mentálnou výbavou nastupujúcich generácií a úcta k prírode a ochrana života a to nielen života ľudského, sa stali najdôležitejšími kritériami ich rozhodovania a konania.

Je našou zodpovednosťou, aby sme si priznali, že naša generácia už rast závratného ekologického dlhu nezastaví. Táto úloha zostáva na pleciach našich detí. Môžeme im pomôcť iba tak, že ich na túto úlohu pripravíme.

Práve preto súbežne realizujeme projekt Požičaná planéta pre školy:

Našou ambíciou je, aby projekt našiel využitie vo výchovno – vzdelávacom procese. Preto vznikol pilotný projekt „Požičaná planéta pre školy“ a práve preto spájeme svoje sily s odborníkmi z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, a pedagógmi základných škôl, ktoré sa zapojili do pilotného projektu "Požičaná planéta pre školy" s cieľom pripraviť ku každej časti "Odbornú metodickú príručku pre pedagogickú prax". Snažíme sa, aby sa „Požičaná planéta“ stala modernou, komplexnou, učebnou pomôckou, ktorá v praxi nadviaže na proces informatizácie škôl a pomôže pri výchove mladej generácie. Pretože je našou povinnosťou viesť mladých ľudí tak, aby nadobudli úctu k prírode a jej ochranu chápali ako svoju najdôležitejšiu prioritu. Aby sa naučili odolávať tlaku konzumu a odmietli bezbrehú spotrebu vecí, ktoré sú nám často nanič. Aby boli lepší a múdrejší ako my a technický a informačný pokrok, ktorý naša civilizácia dosiahla dokázali využívať a rozvíjať bez toho, aby tým ohrozovali existenciu budúcich generácií.

Požičaná planéta pre školy. Viac

Staňte sa partnermi projektu „Požičaná planéta“

Viac o partnerstve pre planétu

 

© 2011-2019 dive2000.eu - všetky práva vyhradené.