Multimediálne diela Požičaná planéta

Finálnymi výstupmi projektu sú multimediálne diela „Požičaná planéta I.-IV.“, „Vek smetí“ a „ 5 minút do konca“, ktoré agregujú film, písaný text a prostredníctvom QR kódov aj informácie z internetu, do ucelených diel a prinášajú nielen unikátne filmové a literárne príbehy, ale tiež komplexný, no predovšetkým zrozumiteľný pohľad na jednotlivé aspekty trvalo udržateľného rozvoja a ochrany životného prostredia. Každé multimediálne dielo „Požičaná planéta I.-IV.“ pozostáva z publikácie a štyroch 26 minútových dokumentárnych filmov.

Obsah jednotlivých diel:

Požičaná planéta I.: Kráľovná Karpát, Ostrov zlých duchov, Inštinkt, Bohatí či chudobní

Požičaná planéta II.: Plač veľrýb, Posledné stretnutie, Na dno, Obeť

Požičaná planéta III.: Kód draka, More pod horou Sinaj, Odsúdené ostrovy, Život bez odpadu

Požičaná planéta IV.: Hľadanie strateného sveta, Stratená civilizácia, Prirodzený výber, Divadlo smrti, alebo život oceánu

Dlhometrážne filmy „Vek smetí“ a „5 minút do konca“ sú plánované ako samostatné výstupy projektu, vrátane samostatných textov.

Jednotlivé časti cyklu odhaľujú a objasňujú negatívne dôsledky vplyvu súčasnej ľudskej civilizácie na prírodné ekosystémy a prostredníctvom filmového dokumentu a písaného slova nastoľuje jednotlivé aspekty TUR ako: ochrana prírody, kvalita života, spätosť ľudí s prírodou, svetové prírodné dedičstvo, biodiverzita, konzumný spôsob života, rast spotreby, zneužívanie technického pokroku, odpad a jeho vplyv na životné prostredie, znečisťovanie a otepľovanie ovzdušia a oceánov a pod.

Vedú diváka a čitateľa k zamysleniu sa nad individuálnou zodpovednosťou jednotlivca za ich vznik a ich cieľom je prispieť k zmene konania ľudí v záujme ochrany životného prostredia a zachovania biodiverzity.

 

© 2011-2019 dive2000.eu - všetky práva vyhradené.